วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คุณครูประเสริฐ คุณประเสริญ

คุณครูประเสริฐ คุณประเสริฐ
ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เชียงของ จำกัด