วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดพังงา

นายวิชา วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมสหกรณ์ ๑
โทร ๐๘๑๓๙๗๐๗๑๘

ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๒๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ได้ให้คำแนะนำการจัดตั้งเป็นสหกรณ์กับกรรมการ ท่าน ประกอบด้วย นายสมนึก ธนการ,นางวรรณา ธนการและนายจวน พุทธรักษา
ได้กล่าวถึงกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ พอสังเขป ดังนี้
๑. การเป็นสหกรณ์ สมาชิกต้องบรรลุนิติภาวะ
๒. เป็นสหกรณ์ต้องจัดสรรกำไรตามกฎหมายสหกรณ์
.......๒.๑ ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองไม้น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
.......๒.๒ ต้องจ่ายค่าบำรุงสันนิบาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. แดนดำเนินงาน กำหนดได้ภายในจังหวัดพังงา
๔. การปิดบัญชี ถ้าธุรกิจไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องบิดบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา
๕. ได้แนะนำถึงประโยชน์ต่างๆ เมื่อเป็นสหกรณ์แล้วจะได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการอย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เคหะรัษฎาภูเก็ต....ประสบการณ์หนึ่งที่ท้าทาย

การประชุมโซนอันดามัน ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
เอ๊ะ! นั่นใครกันนะเพิ่งเข้ามา เค้าจะเลิกประชุมแล้วนะ ล้อเล่น!
เหนื่อยจังค่ะ แต่ก็ดีใจและยังสนุกอยู่กับงาน
อยากฝากให้ทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจ ให้กันและกัน
คุณสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง
หนึ่งในทีมงาน กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
มาดเขาละ พี่ไข่ ใครๆ ก็ชอบ คุณจวน พุทธรักษา
คุณอรพิน เผ่าเจริญ
กรรมการและเลขานุการ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
หนูชื่อโบว์ นางสาวสุชญา กิจศิริ ค่ะ เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะ
ผมชื่อบังฉะครับ นายวิชัย กานาม
จุดเด่นของงานนี้ ไม่มีใครเกินกาน้ำแสนสวย ใครนะซื้อมาได้ สวยจัง

การลงชื่อ เป็นอีกหนึ่ง ที่พวกเราจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ทราบว่า มีใครมาร่วมประชุมกันบ้าง
คุณวิริยะ พ่วงบุตร พี่เล็ก
คุณสมจิตต์ เช้าฉ้อง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์จังหวัภูเก็ต
คุณยุทธพงศ์ ชอบดี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด สาขาภาคใต้
คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง ยืนบังท่านประธานนะ รู้หรือเปล่า

พี่เคล้า คุณนิตย์ ชูวิจิตร์ กับมุกเด็ดที่ปล่อยออกมา ฮาไม่ขาดปาก
กำลังเหล่!....ใครอยู่จะหนู บอกปู่หน่อยซีคุณกบ คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง ไม่ห่างไกลท่านประธานเลยนะ
ไม่ว่างให้พี่พูดเลย (คุณพี่ประภาศรี เตชะพันธุ์) แก่บ่นให้พี่ฟัง
อาหารมื้อที่แสนอร่อย (หิวจัด..ก็เที่ยงกว่าแล้วนี่)
ไม่ยั้งเลยนะ ป้าจวง
ขอบคุณแม่ค้าลอดช่องเผือก หรือว่าเผือกลอดช่วง งงๆ นะ
ขอบคุณสาวสวยที่ช่วยบริการ

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554