วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔

กว่าที่จะเป็นซองปันผล พวกเราแทบไม่ได้หลับได้นอน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554


สองผู้เฒ่า
คุณลุงจรูญ ปิดประสาร กับตาเจ้ายิ่น จิตตการ วัย ๘๕ เศษๆ
คุณอารมณ์ แสวงกิจ กับคุณละมัย ประทีป ณ ถลาง
ส่วนคนถือไมล์โคโฟน มิใช่ใคร คุณครูสมนึก ธนการ ประธานฯ ของเราเอง
คุณวิรัตน์ (เคี่ยมหรือไข่ดำ) เพ็ชรฤทธิ์ กับคุณอารมณ์ แสวงกิจ
คุณรัชนก อารีการ กับคุณสมใจ คชรักษ์
คุณรัชนก อารีการกับน้องธนภูมิ แก้วน้อย
น้องธนภูมิ แก้วน้อย กำลังตักสลากของขวัญให้พี่สาว

คุณสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง มอบของขวัญให้คุณไพรัช รามพรหม
คุณไพรัช รามพรหม มอบของขวัญให้คุณปราณี เกษร
คุณวรรณา ธนการ มอบหมอนรูปหัวใจให้คุณเล็ก ปั้นทอง
นายวาย บัวผัน (ตาลุ้ง) รับมอบของขวัญจากใครเอ่ย
นางอารมณ์ เปียกบุตร มอบของขวัญให้น้องเอกรัตน์ หนูขาว
คุณเสาวลักษณ์ อารีการ รับมอบของขวัญจากคุณศิรินธร บัวบังใบ
คุณสุนันทา มีเผือก มอบของขวัญให้นายเจียร ไพรสุวรรณ์
คุณเจียร ไพรสุวรรณ์ มอบข้าวสารถุงใหญ่ให้น้องณัฐกฤษ์ ใจหาญ
น้องณัฐกฤษ์ ใจหาญ มอบผงซักฟอกถุงให้ให้พี่จุก คุณเฉลิมศรี งานว่อง
คุณยายยุพิน ปั้นทอง ได้ร่มของตัวเองกลับบ้าน (คงชอบซีนะ)
เด็กหญิงดุษฎี แก้วน้อย (น้องมายด์) มอบของขวัญให้คุณชาญชัย ภู่อมร(พี่เก่ง)
เด็กหญิงดุษฎี แก้วน้อย รับมอบของขวัญจากคุณปิ่นนภา มโนการ
คุณจุติมาศ เปียกบึตร รับมอบหมอนข้างจากคุณวรรณุรัตน์ ธนการ
คุณปราถนา ทองมาก มอบของขวัญให้เด็กชายสิทธิชัย สุขขา

เด็กหญิงนารีรัตน์ หนองม่วง มอบของขวัญให้คุณตาสมนึก ธนการ
คุณชูชีพ ผิวอ่อน รับมอบพัดลงตัวเล็กจากคุณประสงค์ จิตตการ
คุณชูชีพ ผิวอ่อน มอบของขวัญให้คุณสมทรง บัวผัน
เพื่อสมาชิกที่มาร่วมประชุม

คุณอรพิน เผ่าเจริญ มอบของขวัญให้คุณจรูญ บัวผัน
พี่มอบน้อง/น้องมอบพี่ งานนี้ไม่มอบให้ใครเลยนะ
คุณจวง พุทธรักษา มอลของขวัญให้คุณจินต์ ปราบประชา
คุณจวน พุทธรักษา มอบโคมไฟให้เด็กชายสิทธิชัย สุขขา
คุณสมศรี บัวผัน มอบของขวัญให้คุณครูชวานี ผลากิจ
คุณประไพ เินินทราย มอบของขวัญให้คุณดุษฎี แก้วน้อย
ชูคุณนันทพร ณ รังษี และคุณไพทูล บุญ

คุณขจรพงศ์ บัวบังใบ รับมอบของขวัญจากคุณกรรณิกา อินฉ้วน
คุณสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง รับมอบของขวัญจากคุณกรรณิกา อินฉ้วน
คุณรัชนาพร จิตตการ รับมอบของขวัญจากคุณจวน พุทธรักษา
คุณถนัด ภู่อมร มอบของขวัญให้คุณอรพิน เผ่าเจริญ

คุณยายแพว ผดุงกิจ มอบของขวัญให้คุณยายจิต ไพรสุวรรณ์
คุณยายจิต ไพรสุวรรณ์ มอบของขวัญให้คุณชฎาพร บัวบังใบ
คุณสุนันทา มีเผือก มอบของขวัญให้น้องกฤติยา รอบการ(น้องเมย์)
น้องกฤติยา(น้องเมย์) รอบการ มอบของขวัญให้คุณตายิ่น จิตตการ
คุณเย็นตา หนูขาว มอบของขวัญให้น้องนารีรัตน์ หนองม่วง
คุณวรรณา ธนการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการ
เด็กหญิงกาณต์ภัทร แก้วน้อย มองของขวัญให้คุณเอก คำเอียด

คุณละวัน ภู่อมร มอบของขวัญให้คุณจิตร งานว่อง
คุณยายลี่ คำเอียด มอบของขวัญให้นายปริทัศน์ ธนการ
คุณปริทัศน์ ธนการ มอบของขวัญให้คุณวราภรณ์ เดชสุภา
คุณวริศรา ผดุงกิจ มอบของขวัญให้คุณถนัด ภู่อมร
คุณรสสุคนธ์ ชูวงค์ มอบของขวัญให่คุณนอบ บุญชู
คุณวนิดา รอบคอบ มอบของขวัญให้คุณฉลวย ปั้นทอง
คุณอารมณ์ เปียกบุตร มอบของขวัญให้คุณแฉล้ม ชาวกันหา
คุณสุนีย์ แซ่แต้ มอบของขวัญให้คุณอุษา หนูสาย
คุณจตุพล ชูร่วง มอบของขวัญให้คุณแจ้ม รามพรหม
คุณจีรวัน พิมพ์ชาติ มอบของขวัญให้คุณสุนันทา มีเผือก(น้องหมู)
คุณจีรวัน พิมชาติ รับของขวัญจากคุณสุดาทิพย์ อารีการ
คุณจีรวัน พิมชาติ มอบของขวัญให้คุณกาญจนา สายกี่เส้ง
คุณจีรวรรณ พิมชาติ รับของขวัญจากน้องจีรภัทร ผดุงกิจ
คุณเวง เสมอภาค รับของขวัญจากใครเอ่ย
คุณอาจิณ ทองพนัง รับมอบของขวัญจากคุณบัวลี อารีการ
คุณสุกัญญา แสงอนันต์รับมองของรางวัลจากน้องเฟิร์น
เด็กหญิงกานต์ณภัทร แก้วน้อย

คุณชูชีพ ผิวอ่อน,คุณวาย บัวผัน,คุฯนพภา แสวงกิจ
คุณประสงค์ จิตตการและคุณยุพิน ปั้นทอง
คุณครูอมร ภู่อมร มอบสร้อยคอทองคำ เส้นที่ ๑ ให้คุณอารมณ์ เปียกบุตร
รางวัลจากคุณครูสมนึก ธนการ
คุณยายมณี ยืนยาว รับมอบสร้อยคอทองคำ เส้นที่ ๒
จาก คุณตายิ่น จิตตการ
รางวัลจากคุณครูสมนึก ธนการ
คุณจรูญ ปิดประสาร สวมสร้อยคอทองคำเส้นที่ ๓ ให้พลฯอุทัย กรอบแก้ว
รางวัลจากคุณครูสมนึก ธนการ
นายจวน พุทธรักษา,พลฯอุัทัย กรอบแก้ว,คุณจรูญ ปิดประสาร
คุณครูสมนึก ธนการ

คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาส เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพิื่อกัฒนาชีวิต

คุณชาญชัย ภู่อมร รับมอบสร้อยคอทองคำ เส้นที่ ๔ จากคุณสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ซึ่งเป็นรางวัลที่ คุณครูสมนึก ธนการ ประธานฯ มอบให้


คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2554
นายเจียร ไพรสุวรรณ์,นางศิรินธร บัวบังใบ,นางรัชนาพร จิตตการ
นายประสงค์ จิตตการ,นายจวน พุทธรักษา,นายสมนึก ธนการ(ประธานกรรมการ)
นายชูชีพ ผิวอ่อน,นางยุพิน ปั้นทอง,นายนพภา แสวงกิจ,นางวรรณา ธนการ
นางสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง,นางสุภาพร อารีการ,นายวาย บัวผัน
นางยุพิน ปั้นทองและนางวรรณา ธนการ
ครอบครัวของเรา
นายวรรณุรัตน์ ธนการ,นางวรรณา ธนการ
นายสมนึก ธนการและนายปริทัศน์ ธนการ
สามผู้ร่วมก่อตั้ง
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
นายสมนึก ธนการ,นางวรรณา ธนการและนายจวน พุทธรักษา