วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ประชุมโซนอันดามัน กับฝันของเรา

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ สมาชิกโซนอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด โดยมีคุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง และทีมงาน ๑๖ คน,สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด โดยมีคุณวิชัย กานาม และทีมงาน ๕ คน,สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด โดยมีคุณจำปา รู้คุณ และทีมงาน ๔ คนและกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต โดยมีคุณสมนึก ธนการ และทีมงาน ๓๗ คน ร่วมประชุมกันที่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อปรึกษาหารือ แชร์ประสบการณ์ ศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนโซนอันดามัน ด้วยความเต็มใจยิ่ง
เบื้องหลังความอร่อยและอิ่มท้อง ต้องขอขอบพระคุณ ทีมแม่ครัวทุกท่าน
คุณจวง พุทธรักษา,คุณจินต์ ปราบประชา,คุณสุดา ผิวอ่อน
คุณสมใจ คชรักษ์,คุณยุพิน ปั้นทอง,คุณศิรินทร บัวบังใบ
คุณละวัน ภู่อมร,คุณสุนิตยา แดนดี,คุณประสงค์ จิตตการ
คุณบุศดี สุวรรณเสน,คุณเฉลิมศรี แก้วน้อย,คุณเสาวณีย์ ปราบประชา
คุณจันติมา ปราบประชา,คุณอรพิน เผ่าเจริญ,คุณจันจิรา พึ่งกิจ
คุณสมใจ ณ ตะกั่วทุ่ง,คุณจำปา งานว่อง,คุณรสสุคนธ์ ชูวงศ์
นางจิต ไพรสุวรรณ์
และอีกหลายๆ ท่าน

คุณสมใจ คชรักษ์ ขอชักภาพกับหนุ่มหล่อ
คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง


คุณดุสิต บู่ทอง
หนึ่งในนักวิจัยของ สกว. ผู้ยกกรณีศึกษาได้ในทุกสถานการณ์
บรรยากาศ บนโต๊ะกาแฟยามเช้า
คุณธนากร ช่วยวงศ์ (โบส) และคุณธัญนันท์ อำไพฤทธิ์ (เจมส์)
ใครสวยกว่ากัน ฮึ!ฮึ!...สมัยสาวๆ ไม่ท้า
คุณธนากร ช่วยวงศ์(โบส),คุณธัญนันท์ อำไพฤทธิ์(เจมส์)
คุณวรรณา ธนการ,คุณประภาศรี เตชะพันธ์
คุณแม่....ต่างวัย
คุณผุศดี ประจิตร(จิ๊บ) กับคุณวรรณา ธนการ

คุณสมจิตร เช้าฉ้อง
(นางสาวนะคะ)
คุณสมศักดิ์ ธนิตสุขการ
คุณวาย บัวผัน(ลุ้ง)
คุณสมศักดิ์ ผลากิจ และคุณกระจ่างเทพณรงค์
สองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้คร่ำหรอดในวงการศึกษา
พลังกาแฟปั่น ของคุณยุพิน ปั้นทอง


คุณวรรณา ธนการ
กล่าวต้อนรับเพื่อสมาชิกโซนอันดามัน ที่มาเยี่ยมเยือน
คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง (กบ)
ผู้จัดการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด กล่าวขอบคุณ
คุณสมนึก ธนการ
ประธาน กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต กล่าวต้อนรับ


ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

คุณสุนันทา มีเผือก (หมู),คุณศักดา ขลิกคำ,คุณเจียร ไพรสุวรรณ์
คุณสุนันทา มีเผือก (หมู),คุณศักดา ขลิกคำ,คุณเดือนเพ็ญ ศูภวงศ์
คุณชนะชน อังสามาน(หวาย),คุณพุทธิดา ปัญญาดี(บริ้น)
คุณธัญนันท์ อำไพฤทธิ์(เจมส์),คุณวราภรณ์ เนีนมสอาด(ทราย)
คุณกัญญณัท สุววัฒนะ(อิ๋ว)
จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
คุยกันออกรสชาดเหลือเกินนะ
คุณจำปา รู้คุณ,คุณสุวัฒน์ ซุงสุวรรณ

คุณวรรณา ธนการ,คุมสมใจ คชรักษ์
คุณสุภาพร อารีการ,คุณทิพย์วาจา บุญโต(โอ)
ดิฉันชื่อ นางยุพิน ปั้นทอง คา
(เฉพาะดาราดังคนยืนนะครับ)

คุณนภชนก ทองเกลี้ยง(อวบ),คุณประภาศรี เตชะพันธ์
ถ้าจะถามว่า การประชุมครั้งนี้ เครียดหรือสนุก
ดูภาพนี้ ก็จะทราบความรู้สึกเหล่านั่้นได้ดี
คุณวราภรณ์ เนียมสะอาด,คุณกัญญณัท สุววัฒนะ,คุณพรพิมล บุญช่วย


คุณประภาศรี เตชะสิพันธุ์,คุณวนิดา การะเกตุ
คุณภิญญา รู้คุณ,คุณจำปา รู้คุณ
จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัดคุณธรรมรัตน์ รำหมาน,คุณสมจิตร เช้าฉ้อง
คุณบุญศรี คนึงการ,คุณดวงใจ รำหมาน
คุณจวน พุทธรักษา


คุณดวงใจ รำหมาน,คุณจวน พุทธรักษา,คุณสมศักดิ์ ธนิตสุขการ
คุณจิต ไพรสุวรรณ์ กำลังสนใจนำ้ปั้นของคุณยุพิน ปั้นทอง


คุณวิชัย กานาม
ประธาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด
คุณบุญศรี คนึงการ
ผู้จักการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด


ตำระเบิด
คุณละวัน ภู่อมร,คุณเฉลิมศรี แก้วน้อย(จุก)

คุณอรพิน เผ่าเจริญ
ไม่ได้พบกันนาน....เลยคุยกันสนุกไปเลย
คุณวรรณา ธนการ
คุณทิพย์วาจา บูญโต(โอ),คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง(กบ)แม่ครัว ตำระเบิดตัวจริง
คุณบุศดี สุวรรณเสน
และลูกทีมสมัครเล่น คุณเฉลิมศรี แก้วน้อย,คุณเสาวนีย์ ปราบประชา

คุณสมจิตร เช้าฉ้อง
คุณจำปา รู้คุณ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด
คุณจำปา รู้คุณ
จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด
คุณภิญญา รู้คุณ
จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด
คุณวนิดา การะเกตุ
จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด
คุณนภชนก ทองเกลี้ยง(อวบ)
คุณผุสดี ประจิตร (จิ๊บ)
คุณสมศักดิ์ ธนิตสุขการ
คุณวราภรณ์ เนียมสะอาด(ทราย)

คุณธัญนันท์ อำไพฤทธิ์(เจมส์),คุณพุทธิดา ปัญญาดี(บริ้น)
พี่ว่า ใคร...จ๋วยกว่าจ๊ะ
คุณทิพย์วาจา บุญโต(โอ),คุณวราภรณ์ เนียมสอาด(ทราย)
คุณธัญนันท์ อำไพฤทธิ์(เจมส์)
โชว์ความสวย รวยความสาว มีข่าวเมื่อไรบอกมั่งนะ


คุณวิชัย กานาม
ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด
คุณกัญญณัท สุวซัฒนะ(อิ๋ว),คุณประภาศรี เตชะพันธ์
กิ๊ก ! ตอนไป CU นครสวรรค์
คุณประภาศรี เตชะพันธ์ และคุณอรพิน เผ่าเจริญ
คุณพุทธิดา ปัญญาดี(บริ้น)
หนูเป็นสาวพังงานะพี่
คุณสมใจ คชรักษ์
คำใหญ่ไปมั่งพี่ เดี๋ยวสำลักหรอก
กินทีละคำ ทำที่ละขั้นตอน บอกไม่ได้ยินรึไง
คุณศักดา ขลิกคำ

คุณกระจ่าง เทพณรงค์


คุณจวง พุทธรักษา,คุณจินต์ ปราบประชา
คุณวรรณา ธนการ,คุณสุดา ผิวอ่อน
สี่สาว สี่พี่น้องของคุณพ่อประจวบ คุณแม่ผิน จิตตการคุณดุษฎี ปราบประชา,คุณจินต์ ปราบประชา
คุณเฉลิมศรี แก้วน้อย,คุณวรรณา ธนการ
คุณจวง พุทธรักษา,คุณสุดา ผิวอ่อน
คุณวรรณา ธนการ
คุณเฉลิมศรี แก้วน้อย (จุก)
คุณสมนึก ธนการ,คุณวรรณา ธนการ,คุณจวน พุทธรักษา
สามผู้ร่วมก่อตั้ง กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต


ลิงหลอกเจ้า จากสองน้าหลาน
คุณประสงค์ จิตตการ(แตน) กับคุณเฉลิมศรี แก้วน้อย (จุก)
พบกันใหม่.....ที่เคหะรัษฎาภูเก็ตนะครับ