วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดพังงา

นายวิชา วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมสหกรณ์ ๑
โทร ๐๘๑๓๙๗๐๗๑๘

ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๒๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ได้ให้คำแนะนำการจัดตั้งเป็นสหกรณ์กับกรรมการ ท่าน ประกอบด้วย นายสมนึก ธนการ,นางวรรณา ธนการและนายจวน พุทธรักษา
ได้กล่าวถึงกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ พอสังเขป ดังนี้
๑. การเป็นสหกรณ์ สมาชิกต้องบรรลุนิติภาวะ
๒. เป็นสหกรณ์ต้องจัดสรรกำไรตามกฎหมายสหกรณ์
.......๒.๑ ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองไม้น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
.......๒.๒ ต้องจ่ายค่าบำรุงสันนิบาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. แดนดำเนินงาน กำหนดได้ภายในจังหวัดพังงา
๔. การปิดบัญชี ถ้าธุรกิจไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องบิดบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา
๕. ได้แนะนำถึงประโยชน์ต่างๆ เมื่อเป็นสหกรณ์แล้วจะได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น