วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน รับใช้
ฉากหลัง จาก สามผู้ร่วมก่อตั้งและบุกเบิก
คุณครูสมนึก ธนการ,คุณวรรณา ธนการและคุณจวน พุทธรักษา

ขอขวัญชิ้นแรก เป็นของคุณบุญส่ง งานว่อง
มอบให้คุณสมคิด มงคลบุตร

ลีลาการปาลูกดอกของท่าน ผอ.สมศักดิ์ ผลากิจ

คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ มอบของขวัญให้คุณยินดี ประทีป ณ ถลาง

คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ มอบหม้อหุงข้าวให้คุณยายลี่ คำเอียด

คุณยายลี่ คำเอียด มอบร่มคันงามให้คุณละวัน ภู่อมร

คุณละวัน ภู่อมร มอบของขวัญให้เด็กชายชินวัตร ชุมศรี

เด็ชายชินวัตร ชุมศรี มอบนาฬิกาให้เด็กหญิงธัญวรัตม์ ภู่อมร

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ภู่อมร มอบหมอนใบสวยให้นางสาวธัญวรัตน์ ปั้นทอง

เครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต ในทัศนะของคุณกิตติศักดิ์ ภู่ทองป้าบุด ขว้างเข้าเป้า เอาไปเลยหม้อหุงข้าวหนึ่งใบ

ป้าบุด นางบุศดี เทพณรงค์ รับมอบของขวัญ

จากนางวรรณา ธนการ เหรัญญิกคนสวยของเรา


๒ พิธีกรแห่งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
นางวนิดา รอบคอบและนางวรรณา ธนการ

ใครเป็นใครในภาพนี้ จากซ้ายสุด
นางจินต์ ปราบประชา,นางละวัน ภู่อมร,นางแฉล้ม พูลศิริ
นางรสสุคนธ์ ชูวงศ์,นางจิต ไพรสุวรรณ
นายจีระพันธ์ ศุภวงศ์,นางอาจิน ทองพนัง,นายจวน พุทธรักษา
นางวนิดา รอบคอบ,นายกฤษณะ ธนการ,นางจวง พุทธรักษา
นายจินดา แก้วประเสริฐ,นายจตุพล ชูร่วง,นางวรรณา ธนการ
นายเจียร ไพรสุวรรณ์,นางแฉล้ม คิดหร่าย,นายถนัด ภู่อมร
นายประสงค์ จิตตการ,นางรัชนาพร จิตตการ,นางเฉลิมศรี แก้วน้อย
นางกรรณิการ์ อินทรักษา,นายสมนึก ธนการ,นางรุ่งทิพย์ ภู่อมร
นางสุนันทา มีเผือก,นางเดือนเพ็ญ ศุภวงศ์,นางอารมณ์ แสวงกิจ
นางสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง,นางยุพิน ปั้นทอง,นางอรพิน เผ่าเจริญ
นางศิรินธร บัวบังใบ,นางสมใจ คชรักษ์,นายวาย บัวผัน,นายยิ่น จิตตการ
นางธรรมรัตน์ ศรีสุพรรณ,รต.ชูชีพ ผิวอ่อน,เด็กหญิงภูษณิศา ศุภวงศ์
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภู่อมร,เด็กหญิงสุชานันท์ ภู่อมร,เด็กหญิงกฤติยา รอบการ
เด็กหญิงกานต์ณภัทร แก้วน้อย,เด็กณัฐกิตต์ แสนสิมนต์
เด็กชายสิทธิชัย สุขขา,เด็กชายธนภูมิ แก้วน้อย,เด็กชายชินวัตร ชุมศรี ค่อยๆ หย่อน สร้อยคอทองคำ
รางวัลที่ ๑ ประปจำปี ๒๕๕๕
นายสมศักดิ์ ผลากิจ
มอบสร้อยคอทองคำให้ นางสมใจ คชรักษ์
นางจวง พุทธรักษา,เด็กหญิงกานต์นภัทร แก้วน้อย
นางวรรณา ธนการ,นางอรพิน เผ่าเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น